Türkiye Maarif Vakfı Geliştirdiği Programlar ve Yayınladığı Kitaplarla Türkçeye Katkı Sağlıyor

26.09.2022Türkçe öğretimine, Türk kültürü ve medeniyetinin paylaşımına oldukça önem veren bir anlayışı benimseyen Türkiye Maarif Vakfı, nitelikli ve kapsayıcı eğitim anlayışıyla öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayan programlar da geliştiriyor. Maarif eğitim kurumlarında öğrenciler; çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum, değer ve yetkinlikler çerçevesinde akademik gelişimlerini tamamlıyorlar. Ayrıca; fen bilimleri, matematik, sosyal bilimler, dijital ve teknoloji okuryazarlığı, ana dili ve yabancı dil eğitiminin yanı sıra kendi kültürel değerlerinin farkında yetkin bireyler olarak yüksek öğrenime hazır hâle geliyorlar. Türkiye Maarif Vakfı, sözü edilen yeterliliklerle birlikte öğrencilerin Türkçe öğrenmesine de ayrıca önem veriyor. Bu çerçevede öğrencilerin uluslararası dil öğretimi standartlarına uygun biçimde B2 seviyesinde Türkçe yeterliliğine sahip olarak ortaöğretimden mezun olmaları hedefleniyor.

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı

Bu hedefin gerçekleşmesine yönelik ilk olarak Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı, alan uzmanları ve uygulayıcıların kapsamlı katılımıyla iki yıllık bir çalışmanın sonucunda “Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni” esas alınarak hazırlandı. Program kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademeleri için izlenceler oluşturuldu.

Türkçe Ders Kitap Setleri

Programdan hareketle kademelere göre hazırlanan öğretim materyalleri, dil öğretimi sürecini hem öğreticiler hem öğrenciler için sistematize eden ve yapılandıran her türlü araç-gereci ihtiva ediyor. 21. yüzyılın dil öğretimi yaklaşımlarıyla hazırlanan bu kitap setleri öğretmen kılavuz kitapları, ders kitapları ve öğrenci çalışma kitaplarından oluşuyor. Dil öğretimi sürecinin yapılandırılmasında temelde sınıf içi öğrenci-öğretmen iletişimine önem veriliyor. Bu çerçevede öğretmen; daha çok aktif bir rehber, öğrenmeyi kolaylaştıran bir yardımcı olarak değerlendiriliyor ve öğretim süreci buna göre yapılandırılıyor. Öğretmenler, öğrencilerin yaş seviyelerine göre drama temelli oyunlar ile hayatı sınıfa taşıyor.

Müfredat Temelli Yardımcı Okuma Kitapları

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılmak üzere müfredata uygun ders kitap setleriyle uyumlu K12 kapsamında etkileşimli okuma kitapları hazırlanıyor. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yararlanılmak üzere farklı dil seviyeleri ve yaş düzeylerinde müfredata uygun seviyelere ayrılmış okuma kitapları Türkçenin daha sistematik, eğlenceli ve kalıcı bir şekilde öğretilmesine katkı sağlıyor.

IM-Ortaöğretim Türk Kültürü ve Medeniyeti Dersi Öğretim Programı

Ortaöğretim Türk Kültürü ve Medeniyeti Dersi Öğretim Programı çerçevesinde uygulanacak Türk Kültürü ve Medeniyeti dersiyle hedef kitleye Türk kültürü ve medeniyetinin tanıtılması böylece kültürel öğrenme yoluyla kültürlerarası etkileşimin sağlanması amaçlanıyor. Program, bu yönüyle öğrencilere kültürlerarası boyutta hedef kültür ile kaynak kültür arasında ilişki kurma yeterliği kazandırmayı ve öğrencilerin kültürlerini muhafaza ederken bir diğer kültürün özellikleriyle tanışmasına aracılık etmeyi hedefliyor.

Türkçe Durum Tespit Sınavı (TDTS)

Maarif Okullarında Türkçe Durum Tespit Sınavı dört dil becerine yönelik olarak uygulanıyor. Sınav sonuçları merkez ofiste analiz edildikten sonra sonuçlar ve analiz raporları ülke temsilcileri, okul müdürleri ve Türkçe öğretmenleriyle paylaşılıyor. Türkçe Durum Tespit Sınavı’nda başarılı olan öğrencilerin yaz tatilinde Türkiye’de yapılacak Türkçe Yaz Kampı’na katılması planlanıyor.

Türkçe Durum Tespit Sınavı’nın geliştirilerek Türkçe seviyelerinin belirleneceği Uluslararası Türkçe Seviye Belirleme Sınavı’na dönüştürülmesi hedefleniyor.

Nitelikli Öğretmen İstihdamı

Maarif Okullarında görev alan Türkçe öğretmenlerine yönelik hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimler veriliyor. Hizmet öncesinde Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı yapılıyor. Hizmet içi eğitimde ise merkezden ve mahallinden istihdam edilenlere yönelik teorik ve pratik uygulamalardan oluşan eğitimler düzenleniyor.

İki Dillilere Yönelik Drama ve Oyun Temelli Etkili İletişim Becerileri Müfredatı

İki Dillilere Yönelik Drama ve Oyun Temelli Etkili İletişim Becerileri Müfredatı, Türkiye dışında yaşayan 7-10 yaş arası iki dilli çocukların ana dillerini kullanma becerisini geliştirmek ve içinde bulundukları topluma sosyal uyumlarını sağlamak amacıyla hazırlanıyor. Müfredat ve materyal vasıtasıyla; oyun ve drama ile gerçek hayata uygun öğrenme ve uygulama ortamları oluşturulması, çocukların iletişim ile ilgili kazanımları tecrübe etmeleri, Türkçe becerileri ve yeterliliklerini artırarak Türk kültürüne ilişkin farkındalık ve duyarlılık kazanmaları ve kişisel/psikolojik açıdan sağlıklı gelişim sürdürmeleri, kendileri ve çevreleriyle etkin uyum içinde olmaları hedefleniyor.

DİĞER HABERLER

Video Title